Vägen framåt för framtidens CFO

Fyra av dessa är behovet av tillväxtfokus, löpande förändringar kring lagstiftning och regelverk, affärsinsikter och ett allt snabbare tempo kring innovationer. Dessa prioriteringar är i navet för vad den moderna CFO:n behöver bemästra för att driva verksamheten framåt. Här kommer jag att resonera kring dessa fyra affärsprioriteringar, för att därefter titta på teknikens möjligheter.
Tillväxt
En undersökning gjord av KPMG, KPMG Global CEO Outlook, visar att majoriteten av alla verkställande direktörer prioriterar tillväxt för de kommande tre åren. Undersökningen visar också att de tänker ta hjälp av sin respektive CFO för att sätta tillväxtstrategierna. Förklaringen är den närmast unika överblick respektive CFO har över företagets alla beståndsdelar. Vid sidan av VD är det oftast CFO som sitter på den finansiella informationen och har överblick över den löpande affärsverksamheten.
Dagens dynamiska affärsklimat ­försätter CFO:en i en tuff sits, inte minst eftersom tillväxtarbetet kommer att ske på flera fronter simultant. Geografisk expansion, organisk tillväxt, konsumenters nya preferenser och nya affärsmodeller som utmanar gamla sanningar och en fortsatt jakt på talanger.
Lagstiftning
En vital parameter för företag är rådande regelverk och lagstiftning och hur dessa påverkar verksamheten. Finanschefens roll blir inte bara att hjälpa vd hålla koll på nya lagar, utan också att säkerställa att organisationen anpassar sig till dessa men också att se om det kan leda till mervärden för företaget. Lagstiftningen är inte sällan geografiskt begränsad. Därför är viktigt att finanschefen tänker bredare för att se om regeländringar kan driva företaget framåt och skapa nya affärsmöjligheter. Regelefterlevnad är en sak – men den strategiska vinsten sker när det blir startskottet för nya innovationer och nya identifiering av nya affärsmöjligheter.
Affärsinsikt
Många företag kräver idag uppdaterade finansiella analyser som underlättar snabbt beslutsfattande. Det är därför finanschefens roll att bistå övriga beslutsfattare i företaget med relevant data och insikter, men också löpande ge råd om strategier.
Till skillnad från tidigare, då ekonomiavdelningars tid till stor del gick åt till transaktionsarbete, är det idag mycket fokus kring analytiskt tänkande och rådgivning. För att anpassa sig till förändringarna, måste finansavdelningens arbetssätt bli bredare och inkludera en lika stor förståelse för talangförvärv och HR, som för finansiell data.
Ständig innovation och förändring
Företagsledare idag känner pressen. Produkter och tjänster måste hållas relevanta och behöver stöd från CFO så att verksamheten fortsätter vara innovativ och kan anpassa sig till omvärlden. I en annan stor undersökning från KMPG ”The View of the Top” anger var tredje VD att den viktigaste egenskapen hos en CFO är erfarenhet av förändringsarbete.
Näringslivet påverkas av en rad faktorer – disruptiva tekniker och affärsmodeller, regeländringar, förändrade preferenser från konsumenter och ett landskap där oväntade konkurrenter dyker upp. Det kräver att företagen utvecklar sina verksamheter för att hålla sig relevanta. Samtidigt finns det många företag förändringar som en chans att ständigt utveckla och förnya sina affärsidéer. Där blir CFO:ens roll att tillsammans med VD:n leverera data och insikter som kan vara relevant för den utvecklingen. Balansgången är att på samma gång kunna anpassa sig till förändringar och nya strategier.
Vägen framåt för framtidens CFO – del 2
Så här långt har vi tittat på fyra affärsprioriteringar som formar framtidens CFO-roll: tillväxt, lagstiftning, affärsinsikt och ständig innovation. Nästa steg är att undersöka varför ekonomichefer satsar alltmer på molnbaserade ekonomihanteringssystem för att hjälpa dem med dessa fyra prioriteringar.
Enligt Gartner, kommer åtminstone 25 procent av nya applikationslösningar för stora företag att levereras via webben år 2018. Besluten kommer oftast uppifrån. När KPMG intervjuade VD:ar för rapporten “The View from the Top” svarade de att användandet av ny teknik, såsom molnbaserade affärssystem, måste vara huvudfokus för CFO:er framöver.
En given fråga i sammanhanget är varför företagsledare överhuvudtaget väljer molnbaserade system. Ett grundläggande svar är därför att äldre ekonomisystem utformades för grundläggande redovisnings- och ­rapporteringskrav, inte att hjälpa företag att se framåt och för hålla jämna steg med dagens förändringstakt.
Allt följer en logisk linje. Här kommer en djupare titt varför molnbaserade ekonomihanteringssystem är på uppgång.
Realtidsdata och analys
För att stödja sina företags tillväxtmål uppmanas finansavdelningar fokusera på analys och planering samt hitta svaren på alla «tänk om»-frågor. Det kräver ekonomihanteringssystem som snabbt kan ge korrekt realtidsdata och tydlig överblick om det aktuella läget i respektive företag. Det är helt enkelt dålig tidsanvändning om personalen manuellt ska föra över siffror från olika system för att få ett samlat beslutsunderlag. Molnbaserade ekonomisystem erbjuder en smidig och skalbar grund för att stödja tillväxt och förändring.
Många företag – inte minst de som är verksamma på flera geografiska marknader – kan vittna om tidsvinsten och den högre affärsförståelsen som molnbaserade system innebär. Vittnesmålen handlar ofta om det stora antal timmar av manuella avstämningar som de gamla systemen innebar. Lägg därtill de högst begränsade affärsinsikter som kommer från samma system.
Finansavdelningen vill också ge övriga i organisationen tillgång till finansdata i realtid och insikter som hjälper dem att ta beslut i den takt verksamheten kräver. Genom att dela informationen med övriga avdelningar förbättras samverkan i hela företaget. Med större insikt i hur verksamhet presterar kan företagsledare lättare korrigera strategier vid behov.
Flexibilitet och skalbarhet 
Förändringstakten fortsätter att accelerera, och företagen måste anpassa sig till den verkligheten. Föråldrade affärsprocesser och system kan i det sammanhanget utgöra stora hinder. Med VD:ar som söker tillväxt, exempelvis genom expansion på nya marknader eller genom förvärv måste finansavdelningar snabbt kunna anpassa sig till förändringar och nya strategier.
Ett molnbaserat ekonomihanteringssystem kan ge just den smidiga och skalbara teknik som verksamheten behöver. Det kan eliminera de flesta off-line-processer, driftstopp, manuella avstämningar, och andra stora processhanteringsfrågor som vanligtvis förknippas med befintliga system. Till exempel kan in­rättandet av en ny enhet i en molnbaserat system göras på några timmar, ibland inom minuter. Med befintliga system kan motsvarande procedur ta månader.
Driftseffektivitet
Alltfler CFO:er och finansavdelningar ser att molnbaserade ekonomihanteringssystem är mer effektiva, vilket i sin gör att de kan lägga mindre tid på att hantera transaktioner och mer tid på värdehöjande aktiviteter. Molnsystemen bidrar också med mer ­effektiva affärsprocesser och erbjuder realtidsrapportering – vilket ger mer tid över till strategiskt arbete. Systemen i molnet med inbyggda arbetsflöden och kontroller hjälper internrevisorer att arbeta mer effektivt och ändamålsenligt. Internrevisorer tillbringar ofta mycket tid att arbeta utanför befintliga system för att samla information och kontrollera processer. Istället kan de få tillgång till information om en process på några sekunder, jämfört med veckor i ett äldre system.
Blicka framåt
Det är en spännande och utmanande tid för CFO:er eftersom deras roll utvecklas I en dynamisk, ständigt föränderlig värld. För att hålla jämna steg med förändringar och driva på tillväxten i sina företag, kommer CFO behöva fortsätta att blicka inåt, se över sina ekonomihanteringssystem och utvärdera om dessa kan stödja dagens och framtidens affärskrav.
(Källa: Gartner, “förutspår 2016: ­Financial Management Program”, av John E Van Decker, Nigel Ayner, Christopher Iervolino, 23 november, 2015.)
Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.