Världens vd:ar tror på tillväxt

Konsultbolaget PwC:s årliga globala undersökning ”CEO Survey” visar på ökad optimism bland världens företagsledare.

Resultatet i undersökningen baseras på totalt 1344 enkätsvar och 34 djupintervjuer med företagsledare i 68 länder, däribland Sverige. Årets undersökning ägde rum under det sista kvartalet 2013. Bland de medverkande hör bland andra vd:arna för Coca-Cola, Fujifilm, Michelin och svenska SCA.

Av de tillfrågade vd:arna tror 44 procent att ekonomin kommer förbättras under 2014, något som kan jämföras med motsvarande siffra 2013, då endast 18 procent trodde på ökad tillväxt.

Över hälften av vd:arna menar att de kommer att behöva öka medarbetarantalet under det kommande året, och 64 procent planerar att kapa kostnaderna under 2014. 76 procent av säger sig redan ha gjort kostnadsbesparingar under de senaste 12 månaderna.

Vd:arna i undersökningen tror också att vissa globala trender kommer att ha särskilt stor påverkan på affären och verksamheten under de kommande fem åren, nämligen: den teknologiska utvecklingen, demografiska förändringar och skiften i ekonomiska krafter.

86 procent av vd:arna uppger att det finns ett behov av att öka kapaciteten i bolaget inom forskning och utveckling samt innovation.