Vårpropositionens redovisning får kritik

I rapporten ”Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket” har Riksrevisionen granskat det finanspolitiska ramverket i 2010 års ekonomiska vårproposition. Trots att regeringen har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av redovisningen i de ekonomipolitiska propositionerna finns brister kvar. I granskningen av budgetpropositionen för 2010 riktade Riksrevisionen kritik mot utformningen av de scenarier, som ligger till grund för bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Bland annat förutsätts en, enligt Riksrevisionen, orimlig uppbyggnad av finansiella tillgångar i den offentliga sektorn. Kritiken kvarstår. Även i vårpropositionen är såväl de långsiktiga scenarierna som de slutsatser som dras om hållbarheten i de offentliga finanserna svårtolkade.

Riksrevisionen skriver dessutom att: ”Utgiftstaket är det centrala verktyget för att uppnå överskottsmålet och säkerställa hållbarheten i de offentliga finanserna. Liksom i tidigare propositioner saknas dock en konkret analys av hur utgiftstaket förhåller sig till överskottsmålet och det önskvärda skatteuttaget.”

Läs hela rapporten här